Introduktion av Tor Paaske Utheim


Elisabeth 34 år

Hon använder kontaktlinser, bor granne med en motorväg och arbetar som systemutvecklare. Under de senaste åren har hon i allt högre grad lidit av irriterade, grusiga, svidande och rinnande ögon, i synnerhet när det blåser.
Under de senaste två åren har hon ofta använt ögondroppar med konserveringsmedel.

Under det sista året har hennes ögon blivit allt rödare. Hon tror att det kan bero på hennes alkoholvanor och kanske även rökningen. Hon tycker att hennes mascara döljer det värsta. Men Elisabeths ögonproblem har förvärrats och påverkar i allt högre grad hennes livskvalitet.


Vilka riskfaktorer för torra ögon-syndrom beskriver Elisabeth?
(Du kan välja flera svarsalternativ. Tryck på "Välj markerade" för att lämna dina svar)


Ålder

Kommentar svarsalternativ 1

Egentligen inte, eftersom hon är relativt ung. Patienter med torra ögon är vanligen äldre, men det har blivit allt vanligare även bland yngre på grund av riskfaktorer relaterade till vår samtida livsstil.

0% valde svarsalternativ 1

Kommentar svarsalternativ 2

Ja, torra ögon-syndrom är vanligare hos kvinnor.

ref: Tellefsen Nöland et al, The Ocular Surface 2021 Jan;19:68-73. doi: 10.1016/j.jtos.2020.11.009.

0% valde svarsalternativ 2

Kommentar svarsalternativ 3

Ja, luftföroreningar är en riskfaktor för uppkomsten och utvecklingen av torra ögon-syndrom.

0% valde svarsalternativ 3

Alkohol

Kommentar svarsalternativ 4

Nej, tvärtom vad många tror är alkohol inte en fastställd riskfaktor.

0% valde svarsalternativ 4

Kommentar svarsalternativ 5

Ja, troligen. Mascara kan delvis förklara hennes röda ögon. Studier har visat att mascara orsakar ögonirritation.

ref: Alison et al, Ophthalmic Physiol Opt. 2012 Nov;32(6):501-7. doi: 10.1111/j.1475-1313.2012.00944.x

0% valde svarsalternativ 5

Kommentar svarsalternativ 6

Ja datoranvändning är en betydande riskfaktor, eftersom det leder till färre blinkningar än normalt; och om det är längre mellan blinkningarna än den tid det tar för ögats tårfilm att spricka upp ökar risken för skador på ögonytan.
Källa: Rosario Sanches-Valerio et al, Clinical Ophthalmology 2020:14 4311–4317. DOI: 10.1111/j.1475-1313.2012.00944.x

0% valde svarsalternativ 6

Rökning

Kommentar svarsalternativ 7

Nej risken för torra ögon-syndrom är inte högre bland rökare. En holländsk studie visade på en minskad risk för rökare.
Källa: Vehof et al, Ocul Surf. 2021 Jan;19:83-93. doi: 10.1016/j.jtos.2020.04.005

0% valde svarsalternativ 7

Kommentar svarsalternativ 8

Ja konserveringsmedel är potentiella riskfaktorer.

Källa: Walsh and Jones, Clin Ophthalmol. 2019; 13: 1409–1425.

0% valde svarsalternativ 8

Riskfaktorer för torra ögon
Om det på grund av tidsbrist bara går att genomföra två analyser; vilka kliniska tester skulle du välja i första hand?

(tryck på "Välj markerade" nedan efter att du har valt dina 2 undersökningar)


Schirmer

Kommentar svarsalternativ 1

Till skillnad från traditionell ögondiagnostik är Schirmer-testen inte bland de viktigaste testerna.

0% valde svarsalternativ 1

Meibografi

Kommentar svarsalternativ 2

En viktig undersökning som sällan används på grund av avsaknad av specialinstrument och/eller tid. Meibografi görs på Norges klinik för torra ögon-syndrom med hjälp av ett Oculus Keratograph 5M-instrument. Med detta instrument mäts bland annat vävnadsförlust hos Meiboms körtlar. Om Meiboms körtlar har förlorats kommer behandling mot Meiboms körteldysfunktion (MGD) inte att fungera.

0% valde svarsalternativ 2

Kommentar svarsalternativ 3

Ett av de viktigaste diagnostiska testerna. Det går ganska snabbt att göra och ger värdefull information om tårvätskans kvalitet. Testet kan visa på olika anledningar till torra ögon-syndrom och är en avgörande parameter vid bedömning av sjukdomens allvarlighetsgrad.

0% valde svarsalternativ 3

Kommentar svarsalternativ 4

Ett av de viktigaste diagnostiska testerna. Det går snabbt att göra om du har tillgång till rätt utrustning, till exempel en Oculus 5M Keratograph. Det ger värdefull information om tårvätskans kvalitet. Testet kan visa på olika anledningar till torra ögon-syndrom och är en avgörande parameter vid bedömning av sjukdomens allvarlighetsgrad. The Tear Film and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop II rekommenderar NITBUT, eftersom det inte inbegriper fluorescein eller lissamin som kan påverka tårfilmens kvalitet.

0% valde svarsalternativ 4

Meniskhöjd

Kommentar svarsalternativ 5

Ungefärliga värden kan fastställas med hjälp av en undersökning med spaltlampa. Mer avancerade verktyg, såsom OCT, kan också användas. Tårmeniskens höjd kan användas för att beräkna tårvolymen. Analyser av meniskhöjden är mindre tidskrävande än Schirmer-tester.

0% valde svarsalternativ 5

Kommentar svarsalternativ 6

Ett mycket viktigt test, eftersom det påvisar status hos ögonytans epitel. Det är ett tecken på inflammation. Ju kraftigare infärgning av ögonytan, desto starkare kliniskt motiverat är det att förskriva antiinflammatoriska läkemedel, såsom kortikosteroider och cyklosporin.

0% valde svarsalternativ 6

Meibumfunktion/utsöndring

Kommentar svarsalternativ 7

Onormala värden tyder på en dysfunktion hos Meiboms körtlar

0% valde svarsalternativ 7

Meibum-kvalitet

Kommentar svarsalternativ 8

Onormala värden tyder på en dysfunktion hos Meiboms körtlar

0% valde svarsalternativ 8

Intervall mellan blinkningar

Kommentar svarsalternativ 9

Denna mätning ger tillsammans med TBUT det sammansatta värdet som kallas OPI (ocular protection index).

0% valde svarsalternativ 9

Osmolaritet

Kommentar svarsalternativ 10

Osmolaritet omnämns i den senaste definitionen av torra ögon-syndrom från The Tear Film and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop II. Vissa studier anger att denna metod är mycket användbar, medan andra inte visar det.

0% valde svarsalternativ 10

Hårsäckskvalster

Kommentar svarsalternativ 11

Det krävs mer forskning för att helt förstå vilken roll hårsäckskvalster har vid torra ögon-syndrom. Hårsäckskvalster (Demodex folliculorum och Demodex brevis) orsakar inflammation i ögonlocken. Cylindriska mjäll i ögonfransarna tyder på hårsäckskvalster. En definitiv identifiering görs med hjälp av ljusmikroskop.

0% valde svarsalternativ 11

Diagnostiska undersökningar torra ögonElisabeth – diagnostiska undersökningar
Eftersom symtom är viktiga vid torra ögon-syndrom är det en fördel att kunna göra en subjektiv bedömning för att utvärdera behandlingen. The Tear Film and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop II rekommenderar OSDI (Ocular Surface Disease Index) eller DEQ-5 (Dry Eye Questionnaire 5).

Resultat från de två prioriterade undersökningarna:
TBUT: 4/3
Tolkning: 4 och 3 bedöms som klart patologiska och tyder på låg kvalitet på tårvätskan, vilket kan bero på dysfunktion hos Meiboms körtlar. Värden över 10 bedöms som normala.

OSS 3/3 (med Oxford-skalan från 0 till 5)
Tolkning: 3 bilateralt bedöms som klart patologiskt. Detta är ett tecken på inflammation i ögonytan som ska behandlas utan dröjsmål. Kom ihåg att vänta 1–2 minuter innan fluoresceinfärgningen bedöms.

Elisabeth har även måttlig MGD. Grumlig meibum med partiklar vid bilateral utsöndring. Meibumkvalitet ≥8 till<13, utsöndring 2.

Vilka behandlingar skulle du rekommendera till Elisabeth? Tryck på "Välj markerade" när du gjort ditt val. 


Ögondroppar med konserveringsmedel

Kommentar svarsalternativ 1

Konserveringsmedel ska undvikas, i synnerhet för patienter med torra ögon-syndrom

0% valde svarsalternativ 1

Kommentar svarsalternativ 2

Rekommenderas

0% valde svarsalternativ 2

Kommentar svarsalternativ 3

Kommentar saknas

0% valde svarsalternativ 3

Punktumpluggar

Kommentar svarsalternativ 4

Kommentar saknas

0% valde svarsalternativ 4

Kommentar svarsalternativ 5

Kortikosteroider kan ibland vara tillräckligt för att bryta den negativa spiralen som torra ögon-syndrom innebär. En svag topikal kortikosteroid såsom hydrokortison rekommenderas för att minimera eventuella biverkningar.

0% valde svarsalternativ 5

Kommentar svarsalternativ 6

Kom ihåg att aldrig använda cyklosporin före tio dagars förbehandling med en kortikosteroid.

0% valde svarsalternativ 6

Kommentar svarsalternativ 7

Rekommenderas

0% valde svarsalternativ 7

Kommentar behandling

Elisabeth uppföljning 6 månader senare

När du följer upp Elisabeth via ett telefonsamtal 1 månad senare, rapporterar hon förbättrade symtom. I samband med återbesöket efter 6 månader rapporterar hon ytterligare förbättringar.

Hon anger att rådet att justera ned datorskärmen varit mycket fördelaktigt.

Clinical signs:

  • OSDI: 21
  • Schirmer: 4/4
  • TBUT: 7/8
  • OSS: 0/0
  • Måttlig MGD, meibumkvalitet ≥4 till <8, utsöndring 1. 

Vad rekommenderar du för fortsatt behandling utifrån de symtom hon uppvisar?


Kommentar svarsalternativ 1

Ja absolut

0% valde svarsalternativ 1

Kommentar svarsalternativ 2

Bör fortsätta användas eftersom patienten fortfarande uppvisar symtom på torra ögon-syndrom.

0% valde svarsalternativ 2

Kommentar svarsalternativ 3

Bör fortsätta användas eftersom patienten fortfarande uppvisar symtom på torra ögon-syndrom.

0% valde svarsalternativ 3

Kommentar svarsalternativ 4

Bör fortsätta användas eftersom patienten fortfarande uppvisar symtom på torra ögon-syndrom.

0% valde svarsalternativ 4

Kommentar svarsalternativ 5

Eftersom Schirmer-poängen fortfarande inte är helt bra och det inte längre förekommer några tecken på mikroskopiska skador på ögonytan (dvs. OSS har gått tillbaka till normala värden) kan insättning av punktumpluggar ge patienten ytterligare lindring.

0% valde svarsalternativ 5

Kortikosteroider

Kommentar svarsalternativ 6

Topikala kortikosteroider har redan använts i 2 veckor. Om symtomen kommer tillbaka kan man överväga pulsbehandling med en svag kortikosteroid.

0% valde svarsalternativ 6

Cyclosporin

Kommentar svarsalternativ 7

Patienten ska på återbesök om tillståndet försämras. Om det skulle inträffa kan du sätta in en 2 veckor lång kur med topikala kortikosteroider, följt av cyklosporinbehandling.

0% valde svarsalternativ 7

Summering

Tack för att du genomfört utbildningen! Vi skulle uppskatta din återkoppling med en kort utvärderingsfråga.

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna utbildning till en kollega? 


Inte alls sannolikt

Kommentar svarsalternativ 1

Kommentar saknas

0% valde svarsalternativ 1

Mindre sannolikt

Kommentar svarsalternativ 2

Kommentar saknas

0% valde svarsalternativ 2

Neutral

Kommentar svarsalternativ 3

Kommentar saknas

0% valde svarsalternativ 3

Ganska sannolikt

Kommentar svarsalternativ 4

Kommentar saknas

0% valde svarsalternativ 4

Mycket sannolikt

Kommentar svarsalternativ 5

Kommentar saknas

0% valde svarsalternativ 5

Tack för att du deltog i utbildningen. Vi hoppas du tyckte det var lärorikt.

Om du vill ta emot information och utbildningsmaterial om ögonsjukdomar från Théa kan du kontakta Sylvia, Ewa och Ted på nedan e-postadresser:

Sylvia.Haluzan@theapharma.com
Ewa.Ahlson@theapharma.com
Ted.Warnaker@theapharma.com

 

Med vänlig hälsning

Théa Nordic AB